Østfold Veteranvogn Klubbs lover

 

§1

Klubbens navn er Østfold Veteranvogn Klubb.

 

§2

Klubben er upolitisk og har til formål å anspore til å ta vare på og restaurere gamle eller på annen måte sjeldne motorkjøretøyer. 
Klubben skal videre arrangere hyggekvelder/pratemøter i den utstrekning det er mulig.

 

§3

Alle som vil støtte klubbens formål kan bli medlemmer. Medlemmer hvis oppførsel ikke tjener klubbens interesser kan ekskluderes. 
En eksklusjon må godkjennes på årsmøtet for å være gyldig. Bimedlemskap: Bimedlem må være familiemedlem av fullt betalende medlem og ha samme adresse. Bimedlemmet har alle rettigheter bortsett fra tilsendte rundskriv. Kontingenten fastsettes til 1/3-del av ordinær kontingent avrundet til nærmeste runde sum.

 

§4

Klubben har medlemskontingent som bestemmes av årsmøtet. Medlemskontingenten skal betales forskuddsvis og gjelder kalenderåret. Er kontingenten ikke betalt innen forfall etter purring, betraktes det som utmelding.

 

§5

Klubben skal ha styre som består av leder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. En nestleder skal konstitueres av styret blant styrets 
medlemmer på styrets første ordinære møte og meddeles medlemmene gjennom første rundskriv etter møtet. Videre skal det være 2 varamenn i styret. Leder og varamedlemmer har funksjonstid på 1 år. Øvrige medlemmer velges for to år. Årlig skal det velges leder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

 

§6

Styret er beslutningsdyktige når minst 3 medlemmer er tilstede. Alle økonomiske transaksjoner større enn 25 ganger medlemskontingenten 
skal godkjennes av et medlemsmøte med simpelt flertall. Medlemmene skal om mulig informeres gjennom rundskriv.

 

§7

Årsmøtet velger annet hvert år en revisor. Revisorene kan ikke inneha andre tillitsverv i klubben.

 

§8

Ordinært årsmøte holdes fortrinnsvis i første kvartal.

 

§9

Valg og endringer i klubblovene kan skje i årsmøtet som innkalles med minst 1 ukes varsel. Lovendring krever 2/3-dels flertall.

 

§10 

Nødvendige komiteer oppnevnes av styret.

 

§11

Ved oppløsning av klubben skal klubbens eiendeler overføres til LMK.